Przetwarzanie danych

w zakresie monitoringu

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w zakresie monitoringu wizyjnego

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karolina Pilaczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WARSZTAT ZDROWIA FIZJOTERAPIA I GABINETY LEKARSKIE KAROLINA PILACZYŃSKA, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Warsztatowa 7A, 62-052 Komorniki, NIP: 7831797890, REGON: 382599660 (dalej: „Administrator”).

 

CELE ZASTOSOWANIA MONITORINGU

Monitoring wizyjny zastosowany został na terenie przedsiębiorstwa Administratora w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, przedstawicielom ustawowym pacjentów, osobom upoważnionym przez pacjentów do udostępnienia dokumentacji medycznej, osobom, którym udzielono zgody na udzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych, kontrahentom i innym osobom przebywającym na terenie przedsiębiorstwa Administratora;
 • zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, zleceniobiorcom, współpracownikom Administratora;
 • ochrony mienia Administratora.
PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w postaci realizacji wyżej wymienionych celów zastosowania monitoringu.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych są organy publiczne, instytucjom i inne podmioty uprawnione do dostępu lub otrzymania danych osobowych oraz właściwe podmioty i dostawcy niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

ZAKRES ZASTOSOWANIA MONITORINGU

Monitoringiem wizyjnym, zgodnie z zasadami ograniczenia celu i minimalizacji danych został objęty wizerunek pracowników i zleceniobiorców Administratora oraz pacjentów, przedstawicieli ustawowych pacjentów, osób upoważnionych przez pacjentów do udostępnienia dokumentacji medycznej, kontrahentów i innych osób przebywających na terenie przedsiębiorstwa Administratora. Monitoring obejmuje następujący obszar:

 • teren wokół budynku przy ul. Warsztatowej 7A w Komornikach,
 • korytarze,
 • recepcję.
SPOSÓB ZASTOSOWANIA MONITORINGU

Administrator stosuje monitoring wizyjny umożliwiający jedynie rejestrację obrazu z wyłączeniem możliwości nagrywania dźwięku. Monitoring wizyjny polega na stałym podglądzie wykonywanym przez zarząd Administratora jak również nagrywaniu ciągłym w celu późniejszej weryfikacji

 

OKRES PRZECHOWYWANIA NAGRAŃ

Administrator przechowuje nagrania z monitoringu wizyjnego przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie powyższych okresów, nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na przetwarzanie danych przez Administratora;
 • wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektu Administratora.