Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

z dnia 3.10.2022 r.

 

§1
Podstawy działalności
 1. WARSZTAT ZDROWIA FIZJOTERAPIA I GABINETY LEKARSKIE KAROLINA PILACZYŃSKA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie:
 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm., dalej: „Ustawa o działalności leczniczej”) i przepisów wydanych na jej podstawie,
 3. wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod numerem 000000254885
 4. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 5. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym WARSZTAT ZDROWIA FIZJOTERAPIA I GABINETY LEKARSKIE KAROLINA PILACZYŃSKA, a w szczególności:
 6. nazwę podmiotu,
 7. cele i zadania podmiotu
 8. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego
 9. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 10. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
 11. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego;
 12. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki ich współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
 13. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 14. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 15. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 16. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
 17. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego
 
§2
Firma podmiotu leczniczego
 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą: WARSZTAT ZDROWIA FIZJOTERAPIA I GABINETY LEKARSKIE KAROLINA PILACZYŃSKA (dalej: „Podmiot Leczniczy”)
 2. Podmiot Leczniczy używa nazwy skróconej: KAROLINA PILACZYŃSKA
 3. Podmiot Leczniczy jest wpisany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego pod numerem 000000254885
 
§3
Cele i zadania podmiotu leczniczego
 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest prowadzenie zakładu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych zmierzających do zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy zdrowia świadczeniobiorców z zakresu następujących dziedzin medycznych:
  • Pediatria,
  • Fizjoterapia,
  • Medycyna pracy,
  • Neurologia,
  • Neurologia dziecię
 1. Do zadań Podmiotu leczniczego należy w szczególności:
 • udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności diagnostyka i leczenie w zakresie dziedzin medycznych poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy;
 • współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
 • działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;
 1. Podmiot Leczniczy podejmuje także działania zmierzające do podnoszenia jakości świadczonych usług, w szczególności poprzez monitorowanie jakości udzielanych świadczeń, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz dbałość o przestrzeganie praw pacjentów.

 

§4
Struktura organizacyjna zakładu leczniczego
 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w ramach zakładu leczniczego: WARSZTAT ZDROWIA FIZJOTERAPIA I GABINETY LEKARSKIE (dalej: „Zakład Leczniczy”).
 2. Zakład leczniczy jest jednostką lokalną w rozumieniu art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 633), dla której nie sporządza się odrębnego bilansu, o którym mowa w art. 2 ust. 3 Ustawy o działalności leczniczej, rachunkowość jest prowadzona kompleksowo dla całego podmiotu.
 3. W skład Zakładu leczniczego wchodzi jednostka organizacyjna: WARSZTAT ZDROWIA FIZJOTERAPIA I GABINETY LEKARSKIE, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  • Poradnia pediatryczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
  • Poradnia medycyny pracy
  • Poradnia neurologiczna
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
§5
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
 1. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:
  • Pediatria (kod resortowy dziedziny medycyny: 28, kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC. 1.3.3. leczenie ambulatoryjne specjalistyczne),
  • Fizjoterapia (kod resortowy dziedziny medycyny: 105, kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.2.3. Rehabilitacja ambulatoryjna),
  • Medycyna pracy (kod resortowy dziedziny medycyny: 14, kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.6.5. Medycyna pracy),
  • Neurologia (kod resortowy dziedziny medycyny: 22, kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3. Leczenie ambulatoryjne),
  • Neurologia dziecięca (kod resortowy dziedziny medycyny: 58, kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3. Leczenie ambulatoryjne),
 
§6
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Podmiot Leczniczy w Zakładzie Leczniczym przy ul. Warsztatowej 7A, 62-052 Komorniki.

 
§7
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność oraz właściwą jakość udzielanych świadczeń.
 2. W podmiocie świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
 3. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 4. Pomieszczenia oraz wyposażenie podmiotu leczniczego w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.
 5. Aparatura i sprzęt medyczny podmiotu leczniczego są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Podmiot Leczniczy świadczy usługi w zakresie działalności leczniczej wyłącznie w godzinach pracy Zakładu Leczniczego. Zakład Leczniczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21:00, w soboty od 9:00 do 14:00. Informacja o godzinach pracy Zakładu Leczniczego umieszczona jest w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów na terenie Zakładu Leczniczego oraz na stronie internetowej:wzdrowia.pl
 7. Udzielenie świadczeń zdrowotnych możliwe jest po uprzednim umówieniu wizyty i rejestracji pacjenta.
 8. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, przez przedstawiciela ustawowego lub inną pisemnie upoważnioną do tego osobę, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych. Możliwa jest także telefoniczna rejestracja pacjenta pod numerami telefonów dostępnymi na stronie www.wzdrowia.pl oraz bezpośrednio przez stronę internetową www.wzdrowia.pl
 9. Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.
 10. Aby dokonać rejestracji pacjent zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości zawierającego numer PESEL. Rejestracja telefoniczna odbywa się na podstawie udostępnionych przez pacjenta danych, w szczególności imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz danych kontaktowych. W przypadku cudzoziemca rejestracja odbywa się na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 11. W razie zmiany terminu lub godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego z przyczyn leżących po stronie zakładu leczniczego Pacjent zostanie o tym poinformowany oraz zaproponowany mu zostanie nowy termin i godzina udzielenia takiego świadczenia.
 12. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, a także wyrażenia sprzeciwu, na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności po uzyskaniu określonych prawem informacji.
 13. Odwołanie wizyty przez Pacjenta może odbyć się telefonicznie lub stacjonarnie w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych. Odwołanie wizyty powinno nastąpić nie później niż na 24h przed planowanym terminem wizyty.
 14. Za udzielanie świadczeń zdrowotnych Podmiot Leczniczy pobiera opłaty za zasadach określonych w §11 Regulaminu oraz zgodnie z cennikiem udostępnionym na stronie internetowej: www.wzdrowia.pl a także na tablicy informacyjnej w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 
§8
Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu Leczniczego

 

 1. Do zadań jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu Leczniczego należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych, udzielanie porad i konsultacji lekarskich, a w szczególności w przypadku:
 • Poradni pediatrycznej:
 1. diagnostykę chorób okresu dziecięcego,
 2. leczenie chorób okresu dziecięcego,
 3. realizację działań profilaktycznych.
 • Poradni rehabilitacyjnej:
 1. prowadzenie ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej,
 2. realizację działań profilaktycznych,
 3. Prowadzenie diagnostyki oraz oceny wad w postawie ciała,
 4. prowadzenie diagnostyki oraz terapii zaburzeń integracji sensorycznej,
 5. prowadzenie diagnostyki oraz terapii zaburzeń narządu ruchu.
 • Poradni medycyny pracy:
 1. sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
 2. sporządzanie zaświadczeń dla celów przewidzianych w przepisach prawa pracy,
 3. wykonywanie świadczeń z zakresu medycyny pracy.
 • Poradni neurologicznej:
 1. diagnostykę i leczenie zaburzeń i chorób układu centralnego i ośrodkowego układu nerwowego,
 2. kierowanie pacjentów do zakładów leczniczych,
 3. realizowanie konsultacji na rzecz pacjentów z chorobami układu nerwowego.
 • Poradni neurologicznej dla dzieci:
 1. diagnostykę i leczenie zaburzeń i chorób układu centralnego i ośrodkowego układu nerwowego u dzieci,
 2. kierowanie dzieci do zakładów leczniczych,
 3. realizowanie konsultacji na rzecz dzieci z chorobami układu nerwowego.
 4. Wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Zakładu Leczniczego współpracują ze sobą, w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego, w szczególności pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.

 

§9
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 

 1. W procesie udzielania świadczeń zdrowotnych Podmiot Leczniczy może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 2. Celem współpracy, o której mowa w ust. 1 jest zapewnienie prawidłowej i kompleksowej diagnostyki, leczenia Pacjentów oraz ciągłości przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, odbywa się w szczególności w ramach umów cywilnoprawnych zawieranych z innymi podmiotami.
 
§10
Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.
 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta.
 2. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub jej udostępnienie na informatycznym nośniku danych określona jest w Załączniku Nr 1 do Regulaminu.
 3. Opłaty, o której mowa w ust. 2, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
 4. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy o działalności leczniczej.
 5. w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
 6. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

 

§11
Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
 1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego pacjent przez rozpoczęciem udzielania świadczenia na prawo poznać jego cenę.
 2. Aktualny cennik dostępny jest w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz na stronie www.wzdrowia.pl w zakładce „Cennik”.
 3. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie indywidualnego rozliczenia z pacjentem. Pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.
 4. Zapłata za odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana w formie gotówkowej za pokwitowaniem ( paragon fiskalny) lub za pomocą karty płatniczej.
 5. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT.
 
§12
Sposób kierowania Zakładem Leczniczym, jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu Leczniczego
 1. Podmiotem Leczniczym kieruje i reprezentuje go na zewnątrz właściciel – Karolina Pilaczyńska (dalej: „Kierownik Podmiotu Leczniczego”).
 2. Kierownik Podmiotu Leczniczego zajmuje się bieżącym zarządzaniem Zakładem Leczniczym, jednostką organizacyjną i komórkami organizacyjnymi Zakładu Leczniczego, w szczególności:
 • wykonuje wszelkie prawa i obowiązki nałożone na Podmiot Leczniczy powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Podmiotu Leczniczego;
 • zarządza personelem Podmiotu Leczniczego, w tym nadzoruje osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na rzecz Podmiotu Leczniczego w zakresie wywiązywania się przez nie z obowiązków oraz przestrzegania przepisów obowiązującego prawa i wewnętrznych regulacji;
 • koordynuje pracę poszczególnych komórek organizacyjnych w celu osiągnięcia najlepszej efektywności i zamierzonych wyników;
 • realizuje politykę finansową Podmiotu Leczniczego.
 1. Podczas nieobecności Kierownika Podmiotu Leczniczego zastępuje go upoważniona przez niego osoba, posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
 
§13
Monitoring
 1. Podmiot Leczniczy wykorzystuje system monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia:
 • bezpieczeństwa pacjentów i innych osób przebywających na terenie Podmiotu Leczniczego,
 • bezpieczeństwa osób zatrudnionych w Podmiocie Leczniczym,
 • ochrony mienia Podmiotu Leczniczego.
 1. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren wokół budynku przy ul. Warsztatowej 7A w Komornikach oraz pomieszczenia ogólnodostępne wewnątrz budynku.
 2. Podmiot Leczniczy oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków (piktogramów).
 3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których:
 • rejestracja i zapis informacji mogłyby prowadzić do naruszenia godności oraz innych dóbr osobistych osób znajdujących się w zasięgu monitoringu (takich jak pomieszczenia higieniczno-sanitarne, przebieralnie, szatnie lub stołówki),
 • są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni
 1. Nagrania z systemu monitoringu są wykorzystywane jedynie w celu wskazanym w ust. 1 powyżej. Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania z monitoringu są usuwane, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 2. Informacje o wykorzystaniu monitoringu podana jest do wiadomości pacjentów i innych osób przez wywieszenie tych informacji w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej www.wzdrowia.pl
 
§14
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odrębne przepisy.
 2. Podanie Regulaminu do wiadomości Pacjentów następuje poprzez umieszczenie go na tablicy informacyjnej w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej pod adresem www.wzdrowia.pl Regulamin jest także udostępniany indywidualnie na wniosek Pacjenta.
 3. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i mogą zostać wprowadzone wyłącznie w trybie właściwym dla wprowadzenia Regulaminu.

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Podmiotu Leczniczego

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:

 1. za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 12,47 zł
 1. za jedną strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,43 zł
 1. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,49 zł